Our Managements

Our Management Committee:

Dr. Zahir I. Kazi                         Hon. President
Mr. Abbas M. Hetavkar              Hon. Sr. Vice President
Mr. Mushtaq Antulay                  Hon. Vice President
Mr. Mohd. Hussain Patel            Hon. Vice President
Mr. G. A. R. Shaikh                    Hon. General Secretary
Mr. Moiz Miyajiwala                  Hon. Treasurer
Mr. Aqeel Yusuf Hafiz                Hon. Jt. Secretary
Mr. Moinul Haq Chowdhry        Hon. Jt. Secretary