(Sunday, August 25, 2019)

  •  Shaikh Zaid Imran
  •  Khan Assad Sameer
  •  Khan Fahad Sameer
  •  Memon Awais Abdul Rahim