Photo Gallery Photo Gallery Photo Gallery Photo Gallery Photo Gallery Photo Gallery Photo Gallery Photo Gallery Photo Gallery Photo Gallery Photo Gallery Photo Gallery Photo Gallery Photo Gallery Photo Gallery Photo Gallery Photo Gallery Photo Gallery Photo Gallery Photo Gallery Photo Gallery Photo Gallery Photo Gallery Photo Gallery Photo Gallery Photo Gallery Photo Gallery Photo Gallery Photo Gallery Photo Gallery Photo Gallery Photo Gallery Photo Gallery Photo Gallery
 
   
Statutory Committee

Our Management Committee

Dr. Zahir I. Kazi

  

-

  

Hon. President

Mr. Abbas M. Hetavkar

  

-

  

Hon. Sr. Vice President

Mr. Mushtaq Antulay

  

-

  

Hon. Vice President

Mr. Mohd. Hussain Patel

  

-

  

Hon. Vice Presiden

Mr. G. A. R. Shaikh

  

-

  

Hon. General Secretary

Mr. Moiz Miyajiwala

  

-

  

Hon. Treasurer

Mr. Aqeel Yusuf Hafiz

  

-

  

Hon. Jt. Secretary

Mr. Moinul Haq Chowdhry

  

-

  

Hon. Jt. Secretary

 

Birthday Wishes


(23 April 2021)

  •  Shaikh Ali Akbar Gulam Hassan
  •  Shaikh Sahil Mohammed Abrar
  •  Shaikh Mohammed Bilal Mohammed Dildar
  •  Shaikh Gulam Nabi Mohammed Jafar
  •  Ansari Arshad Istekhar
Anjuman-I-Islam's Abdul Azim Khatkhatay English Secondary School © 2018-19 All rights reserved.
Educational Managed Services by CampusOne, Aspire